เขียนโดย Super User
ฮิต: 2614

ปรัชญา

สู้งาน วิชาการดี มีวินัย ใส่ใจสังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้ รักและสู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม

             เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

หมวด: