บุคลากรสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวัฒน์  ชนะวรรโณ

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      หัวหน้าสาขาวิชาฯ , ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์ประมง

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศิริ  หิรัญเกิด

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและแผน 

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การควบคุมคุณาพอาหาร,การแปรรูปอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      อาจารย์นิภาพร  คังคะวิสุทธิ์

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ :          อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,เทคโนโลยีการบรรจุ,หลักการบรรจุผลิตภัณฑ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัลรัตน์  พ่วงบริสุทธิ์

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  มงคลธนวัฒน์

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

ตำแหน่งทางวิชาการ :        รองศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              จุลชีววิทยาอาหาร,เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์,การประเมินคุณภาพทางเคมี

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      รองศาสตราจารย์วรัญญา  โนนม่วง

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 

ตำแหน่งทางวิชาการ :        รองศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณฑริกา  สุมะนา

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      ผู้ช่วยอธิการบดี , รองผู้อำนวยการด้านพัฒนานักศึกษา 

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              จุลินทรีย์ในอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  เจริญสุข

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              เทคโนโลยีชีวโมเลกุล,เทคโนโลยีพลังงานเอทานอล,เทคโนโลยีเอนไซม์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศันส์  วาสิกดิลก

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      รองผู้อำนวยการด้านส่งเสริมวิชาการและวิจัย , อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเชี่ยวชาญ :              วิทยาศาสตร์การประเมินทางประสาทสัมผัส,การวิจัยการตลาดและผู้บริโภค

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรณ์  ฟักเฟื่อง

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              ไอศกรีม,ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      อาจารย์ทองจวน  คุณพุทธิรพี

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              แปรรูปผลไม้,การแปรปรูปในภาชนะปิดสนิท

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...

 

ชื่อ-สกุล :                      อาจารย์วิทิต  เลิศนิมิตมงคล

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :              การจัดการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

...ข้อมูลเพิ่มเติม...